Офіційний сайт відділення нотаріальної палати України у Вінницькій області

Звернення до президента України

Завантажити

Було зареєстровано в адміністрації прездидента за номером 429/35797.

иккц.jpg

Президенту України

Порошенку П.О.

Дунаєвська Світлана Миколаївна - голова відділення нотаріальної палати України у Вінницькій області. 

21050 м. Вінниця, вул. Соборна, 69

Тел.: (432)52-46-15

E-mail: fan-dun@yandex.ru

Звернення

Про необхідність накладення Президентом України вето на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини» №0985, внесеного до Верховної Ради України депутатом Шпаком В.Ф.


Шановний пане Президенте! Звертаюсь до Вас від імені нотаріальної спільноти Вінниччини. Вітчизняний нотаріат на протязі багатьох років знаходиться у процесі реформування, у нормативно-правову базу діяльності нотаріату доволі часто вносяться зміни. Але що таке реформа? По-перше, це заміна чогось усталеного на щось нове, інше. А по-друге, реформи не завжди приносять позитивні зміни. Так, направленим Вам на підпис проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини» в систему нотаріальних дій із оформлення права на спадщину вноситься ряд деструктивних змін. 

Зазначеним законопроектом окрім нотаріуса пропонується надання повноважень з оформлення права на спадщину уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, що є юридично невиправданим та хибним кроком згідно наступних аргументів.

Нотаріальна діяльність – вид публічно-правової правозастосовчої діяльності, здійснюваної спеціально уповноваженими особами від імені держави, щодо охорони і захисту прав та законних інтересів осіб, шляхом здійснення передбачених законом нотаріальних дій. 

Звернення осіб за охороною і захистом їх прав та законних інтересів, шляхом здійснення нотаріальної діяльності, значною мірою визначається наявністю гарантій ефективності такого захисту. Такі гарантії прав осіб забезпечуються компетентністю суб’єктів, котрі вчиняють нотаріальні дії, їх професіоналізмом, незалежністю та неупередженістю. Законом України «Про нотаріат» передбачено відповідні вимоги до особи нотаріуса.

Так, згідно ч. 2 ст. 3 цього нормативного акту, нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Тому, згідно Закону України «Про нотаріат», здійснення нотаріальної діяльності покладено на нотаріусів, інші уповноважені особи, у тому числі посадові особи органів місцевого самоврядування, вчиняють лише нотаріальні дії котрі не характеризуються високим ступенем складності, не потребують наявності особливих вимог до осіб, що їх вчиняють. Оформлення спадщини є складною юридичною процедурою, яка потребує високого рівня теоретичних та прикладних знань у багатьох галузях права (цивільного, господарського, земельного та ін.) та передбачає знання видів спадкування, встановлення кола спадкоємців, черговості спадкування за законом, підстав усунення від спадкування, порядку прийняття спадщини, правових наслідків відмови від прийняття спадщини, складу спадщини, поділу спадщини, перерозподілу спадщини, ведення спадкових справ, реєстрів та багатьох інших питань.

Невідповідність зазначеним вище вимогам посадовців органів місцевого самоврядування здатне спричинити порушення прав осіб при оформленні спадщини.

Окрім того, не тільки процедура оформлення спадщини, але і самі по собі спадкові правовідносини характеризуються значною складністю, множинністю учасників. Гарантії реалізації їх охоронюваних законом прав та інтересів, у значній мірі, визначаються існуванням єдиної системи суб’єктів, уповноважених на надання юридичної вірогідності таким суб’єктивним правам та інтересам, єдністю нотаріального провадження. Існування подвійної системи органів та осіб, уповноважених на оформлення спадщини, здатне спричинити численні спори та конфлікти інтересів (наприклад, у разі звернення одних спадкоємців до нотаріуса, а інших – до уповноваженої особи органу місцевого самоврядування).

Законом, що надійшов Вам на підпис, пропонується доповнити                статтю 67 Закону України «Про нотаріат» новими частинами і врегулювати, зокрема, питання видачі свідоцтв про право на спадщину на земельну частку (пай), на земельну ділянку, на майно, що підлягає реєстрації, на грошовий вклад. При цьому передбачається видача зазначених свідоцтв про право на спадщину лише спадкоємцям першої та другої черги за законом і за правом представлення на підставі правовстановлюючих документів.

Такий підхід обмежує визначені Цивільним кодексом України права спадкоємців за заповітом, спадкоємців третьої, четвертої та п'ятої черги, що не відповідає нормі частини третьої статті 22 Конституції України, а також суперечить нормам статей 1223, 1258 – 1266 Цивільного кодексу України.

Видача свідоцтва про право на спадщину є різновидом нотаріальної дії, здійснення якої полягає не у формальній видачі відповідного свідоцтва, а у наданні цьому документу юридичної вірогідності. При наданні органам місцевого самоврядування повноважень щодо видачі свідоцтва про право на спадщину держава не може гарантувати професійність, безспірність та законність здійснення відповідних дій посадовцями цих органів на рівні з нотаріусами. Перш за все, тому, що обсяг юридичної відповідальності у нотаріуса та у посадових осіб органів місцевого самоврядування різний. Приміром, до нотаріуса застосовується такий вид правової відповідальності як анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та ін.

Вартим уваги є положення ст. 1277 Цивільного кодексу України, за якими у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття спадщина визнається судом відумерло та переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Наділення посадових осіб органів місцевого самоврядування повноваженнями щодо видачі свідоцтва про право на спадщину не враховує вимог частини четвертої ст. 7 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції 2003 року, ратифікованої Україною, за якою кожна Держава-учасниця прагне, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, створювати, підтримувати й зміцнювати такі системи, які сприяють прозорості й запобігають виникненню конфлікту інтересів.

Важливими є фінансові питання реалізації норм Законопроекту № 0985. Надаючи посадовим особам органів місцевого самоврядування повноваження з оформлення спадщини, держава повинна подбати про забезпечення матеріально-технічними ресурсами вказаних суб’єктів, адже, приміром, ведення операцій з Єдиним реєстром заповітів та спадкових справ, потребує наявності необхідного матеріально-технічного забезпечення щодо користування цим реєстром. Обов’язковим є і формування фонду заробітної плати для вказаних осіб, розмір якої, значною мірою, визначатиме динаміку заміщення посад уповноважених осіб органів місцевого самоврядування. Що в свою чергу потребує додаткових витрат з місцевого або державного бюджету. В нотаріату України, на нинішньому етапі його розвитку, достатньо кадрових та матеріально-технічних можливостей для забезпечення жителів сільської місцевості нотаріальними послугами.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини» порушує вимоги ст. ст. 19, 22, 143 Конституції України, ст. ст. 1 і 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Вельмишановний Петре Олексійовичу, нинішній період є переломним для правового, економічного та соціально-політичного розвитку нашої держави. Фундаментом євроінтеграції, як визначального вектору розвиту України, повинна стати якісна законотворчість парламенту. Прийняття будь-якого закону повинно підсилювати ефективність механізму охорони та захисту прав людини в нашій державі. Функціонування даного механізму, в значній мірі, залежить від системності законодавства, котра забезпечується узгодженістю норм усіх нормативно-правових актів. Надання юридичної чинності проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини» № 0985, внесеному до Верховної Ради України депутатом Шпаком В.Ф. здатне принести антисистемні зміни у вітчизняний правовий простір, враховуючи його недоліки, зазначені в даному зверненні.

Тому, від імені нотаріальної спільноти Вінниччини, прошу Вас, як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина., накласти вето на зазначений проект Закону України.


28.07.2014                                                                                  С.М. Дунаєвська
Повернутись до списку всіх новин